Σχετικα

Η πανδημία του COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Οι κοινωνικοί περιορισμοί, το αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον και η διάδοση τρομακτικών ειδήσεων επηρέασαν τη νεολαία, αυξάνοντας τα επίπεδα άγχους, στρες και κατάθλιψης. Ειδικότερα, οι νέοι που ζουν με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και άλλες διαταραχές της ψυχικής υγείας βίωσαν μεγαλύτερη αύξηση του άγχους λόγω της απότομης αλλαγής της καθημερινότητάς τους, της δυσκολίας πρόσβασης σε θεραπεία και υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γονείς έχουν γίνει οι μοναδικοί φροντιστές τους.

Το έργο StoryLivingEnabling youth with developmental disabilities & mental health disorders to share their COVID-19 experiences through digital storytelling που συνιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Erasmus+ – KA2: Strategic Partnership for Youth Education– στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι νέοι με αναπτυξιακές αναπηρίες και διαταραχές ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω της χρήσης ψηφιακής αφήγησης.

Το StoryLiving υποστηρίζει την αφήγηση ιστοριών ως μέθοδο για την υπέρβαση και την επεξεργασία συναισθημάτων, φόβων, και για τη διατήρηση της θεραπευτικής διαδικασίας των νέων και των οικογενειών τους.

Ο απώτερος στόχος του StoryLiving, δηλαδή η ψυχική ευημερία των νέων με αναπτυξιακές αναπηρίες & διαταραχές ψυχικής υγείας, συμβάλλει στην επίτευξη των 11 ευρωπαϊκών στόχων για τη νεολαία (2019-2027), ιδίως του στόχου #5 Ψυχική υγεία και ευημερία.

Οι στόχοι του StoryLiving είναι:

Να βοηθήσει τους νέους με ΔΑΦ/διαταραχές ψυχικής υγείας να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη ψυχική τους υγεία,

Να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές νέων, τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς λειτουργούς και να αυξήσει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την αφήγηση ιστοριών στο έργο τους,

Να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των νέων με ΔΦΑ/διαταραχές ψυχικής υγείας μέσω της αφήγησης ιστοριών,

Να ευαισθητοποιήσει για τα ειδικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν τα άτομα με ΔΑΦ/διαταραχές ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Δραστηριότητες

Η κοινοπραξία θα διεξάγει βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα στην οποία θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και εργαζόμενοι με νέους που ζουν με ΔΑΦ και άλλες διαταραχές ψυχικής υγείας για να εντοπίσει καλές πρακτικές στη χρήση της ψηφιακής αφήγησης και άλλες πρακτικές ένταξης που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η έρευνα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και πρακτικών στρατηγικών για ιδρύματα και οργανισμούς που εργάζονται με νέους που ζουν με ΔΑΦ και άλλες διαταραχές ψυχικής υγείας, ώστε να τους υποστηρίξουν στην υιοθέτηση της ψηφιακής αφήγησης ως εργαλείο επικοινωνίας και θεραπείας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι πρακτικές στρατηγικές θα αποτελέσουν το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα αναπτυχθεί για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και εργαζόμενους με τη νεολαία, το οποίο θα δοκιμαστεί πιλοτικά με 20 επαγγελματίες ανά χώρα. Οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, θα εμπλέξουν τουλάχιστον 2 νέους που ζουν με ΔΑΦ και άλλες διαταραχές ψυχικής υγείας και θα συλλέξουν τις ιστορίες τους μέσω της διδαχθείσας μεθοδολογίας. Θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) που θα περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές ενότητες και τις συλλεγμένες ιστορίες και θα επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες. Στο τέλος, όλοι οι εταίροι θα συντάξουν μία έκθεση συστάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της χρήσης της αφήγησης ιστοριών ως θεραπευτικής και επικοινωνιακής διαδικασίας.

Ομάδες-στόχοι

Νέοι που ζουν με ΔΦΑ, άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες και διαταραχές ψυχικής υγείας.

w

Εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, άτομα που εργάζονται με νέους που ζουν με ΔΑΦ, άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες και διαταραχές ψυχικής υγείας